لیست کتب منتشر شده

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 
   

 

عنوان: مبانی اندیشه اسلامی 2

پدیدآور: مصطفی مومنی

سال انتشار:1399

 

             

موضوع: تعلیمات دینی

ناشر:سیمرغ خراسان

شابک: 6115797-622-978

                     
 

عنوان : اطلس رنگی اورژانس تروما

پدیدآور: عاطفه دهنوعلیان، معصومه سعادتی، بتول علیزاده، سارا شیردل زاده

سال انتشار: 1397

             

موضوع: امداد و نجات

ناشر: پرستاران جوان

شابک:6-34-7990-600-978

                     
 

 عنوان: بیهوشی در یک نگاه

پدیدآور: علی موحدی، مصطفی خالقی پور

سال انتشار: 1397

             

 موضوع: بیهوشی

ناشر: پرستاران جوان

شابک:1-71-7990-600-978

                     
 

عنوان :تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرافی

پدیداور: سمانه طبائی، عاطفه احمدی نیا، معصومه سعادتی، آسیه بتوئی

سال انتشار: 1396

             

موضوع: بیماریهای قلب

ناشر:امیدمجد

شابک: 3-79-7915-964-978

                     
 

 عنوان: فاکتورهای رونویسی یوکاریوتها

پدیدآور: محسن عظیمی نژاد

سال انتشار: 1395

             

 موضوع: ژنتیک

ناشر: امیدمجد

شابک:8-74-7915-964-978

                     
   

 عنوان: شیوه های نوین مدیریت در پرستاری و مامایی

پدیدآور: مجید وفائی

سال انتشار: 1395

             

 موضوع: پرستاری

ناشر: پرستاران جوان

شابک:3-22-7990-600-978

                     
   

 عنوان: روانشناسی فردی و اجتماعی در علوم پزشکی

پدیدآور: مهدی بکائیان

سال انتشار: 1390

             

 موضوع: روانشناسی

ناشر: پرستاران جوان

شابک: 8-02-6417-600-978

                     
 

عنوان: واژه شناسی پزشکی

پدیدآور: هنگامه حبیب زاده

سال انتشار: 1391

             

موضوع: اصطلاحات پزشکی

ناشر: پرستاران جوان

شابک: 4-42-6417-600-978

                     
   

 عنوان: ارزیابی ریسک نیمه کمی و کمیدر صنایع فرآیندی با تمرکز بر روشهای QRA.LOPA,DOWN Index

پدیدآور: اسماعیل زارعی، علی درمحمدی

سال انتشار: 1392

             

 موضوع:  مهندسی ایمنی ریسک

ناشر: فن آوران

شابک:8-10-3190-600-978

                     
   

 عنوان: پرستاری ارتوپدی

پدیدآور:راضیه فروتن، لاله حسین شهیدی

سال انتشار:1383

             

 موضوع: ارتوپدی

ناشر: سالمی

شابک: 6-4778-694-964